Logo

Tallbehandler for årsrapporten

Sammenstilling - 2018 - Publiserte tabeller


Id

Navn

Dep/Dir

Dokumentreferanse

Progresjon
2 Tilsyn og veiledning med kommunenes etterlevelse av kommunal beredskapsplikt JD Tildelingsbrev kap. 3.1.1.3.1.1 16 / 16
3 Opplæringstiltak for NAV ASD Tildelingsbrev kap. 3.1.2.1.1.1 16 / 16
7 Samordning av statlige innsigelser KMD Tildelingsbrev kap. 7.3.6.7.1 11 / 11
18 Ressursrapportering KMD Årsrapport kap. 3.4 16 / 16
19 Saksbehandlingstid - Avslutning av klagesaker ASD / HOD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3.3 16 / 16
20 Saksbehandlingstid - Vedtak om bruk av tvang og makt HOD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3.4 16 / 16
27 Kommunalrettslig lovlighetskontroll etter klage og eget initiativ KMD Tildelingsbrev kap. 7.3.6.5.1 16 / 16
29 Mekling i planprosesser med uløste innsigelser KMD Tildelingsbrev kap. 3.1.1.1.1.3 16 / 16
31 Administrativ kostnadsdekning KMD Årsrapport kap. 2.3 16 / 16
32 Budsjettavvik KMD Årsrapport kap. 2.3 16 / 16
33 Driftsutgifter og lønn KMD Årsrapport kap. 2.3 16 / 16
34 Husleie KMD Årsrapport kap. 2.3 16 / 16
35 Journalposter KMD Årsrapport kap. 2.3 16 / 16
37 Regnskapstall sortert på poster KMD Årsrapport kap. 2.3 16 / 16
44 Forvaltningskontroller av kommunene LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.2 16 / 16
46 Kontroll av foretak og oppfølging av avvik LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 16 / 16
55 Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 70 dager JD Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.1 16 / 16
56 Saksbehandlingstid - Oppnevning av representant for enslig mindreårig asylsøker – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 10 dager JD Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.2 1 / 1
57 Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 20 dager JD Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.3 16 / 16
58 Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 45 dager JD Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.4 16 / 16
59 Klagebehandling - Barnehage (barnehageloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.3 16 / 16
60 Klagebehandling - Frittstående grunnskoler (friskoleloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.3 16 / 16
61 Klagebehandling - Frittstående videregående skoler (friskoleloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.3 16 / 16
67 Kompetansetiltak tabell 4 - Hordaland UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.8 1 / 1
94 Fremmede organismer KLD Tildelingsbrev kap. 7.3.5.4 16 / 16
96 Rettshjelp 1.1 - Søknader JD Tildelingsbrev kap. 7.3.4.2.1 16 / 16
115 Kartsamarbeid og arealressurskart LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.3 16 / 16
116 Klage- og dispensasjonssaker LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.5 16 / 16
117 Forvaltningskontroller av kommunene, 20% LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.2 16 / 16
119 Kontroll av foretak - husdyrkonsesjon LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 16 / 16
121 Årsverk KMD Årsrapport kap. 2.3 16 / 16
123 Turnover KMD Årsrapport kap. 2.3 16 / 16
126 Sykefravær KMD Årsrapport kap. 2.3 16 / 16
127 Likestilling KMD Årsrapport kap. 2.3 16 / 16
130 Andel av kommunene som har lagt planer for å møte fremtidens utfordringer HOD Tildelingsbrev kap. 3.1.3.1.1.1 16 / 16
140 Brukermedvirkning i tjenesteutvikling innen rus- og psykisk helse HOD Tildelingsbrev kap. 3.1.3.2.1.1 16 / 16
141 Kartlagt rusmiddelsituasjonen HOD Tildelingsbrev kap. 3.1.3.2.1.2 16 / 16
143 Sektorovergripende system for identifisering av personer HOD Tildelingsbrev kap. 3.1.3.2.1.3 16 / 16
145 Systematisk og langsiktig folkehelsearbeid HOD Tildelingsbrev kap. 3.1.3.3.1.1 16 / 16
147 Vektlagt utjevning av sosiale helseforskjeller HOD Tildelingsbrev kap. 3.1.3.3.2.1 16 / 16
152 Kompetansetiltak tabell 1 UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.6 16 / 16
153 Kompetansetiltak tabell 2 UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.6 16 / 16
157 Tilsynsmyndighetenes kontakt med barn i barneverninstitusjoner og omsorgssentre BLD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.2.1 4 / 4
165 Stedlige tilsyn etter kap. 9 HOD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.1.1 8 / 8
166 Aktivitetsvolum av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester HOD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.4 16 / 16
167 Aktivitetsvolum av tilsyn med spesialisthelsetjenesten HOD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.5 16 / 16
168 Aktivitetsvolum av tilsyn med sosiale tjenester ASD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.6 16 / 16
169 Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 5 måneder eller mindre (Sosial) ASD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3.2 16 / 16
170 Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 6 måneder eller mindre (Helse/omsorg) HOD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3.1 16 / 16
171 Klagebehandling - Grunnskolen (opplæringsloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.3 16 / 16
172 Klagebehandling - Vidaregående skoler (opplæringsloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.3 16 / 16
173 Rapportering av tilsyn - barnehage og opplæringsområdet UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.1 16 / 16
174 Tilsyn med kommunenes oppfølging av krisesenterloven BLD Tildelingsbrev kap. 7.3.2.1 16 / 16
175 Antall kommuner i ROBEK KMD Tildelingsbrev kap. 3.1.5.1.1.1 16 / 16
176 Kvalitet i KOSTRA-data KMD Tildelingsbrev kap. 3.1.5.1.2.1 16 / 16
177 Tilsyn med familievernkontorene BLD Tildelingsbrev kap. 7.3.2.7 16 / 16
178 Kontroll av siidaandeler LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.2.1 4 / 4
179 Reduksjon i omdisponering av dyrka jord LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.1.1.1.5 16 / 16
180 Årsverk mm LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.1 16 / 16
181 Tiltak og virkemiddelbruk for bedre skogsvegnett LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.2 16 / 16
182 Kontroll av foretak - tilskudd og erstatninger LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 16 / 16
183 Inntektskontroll av tidligpensjonsmottakere LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 16 / 16
184 Reindriftens arealressurser er ivaretatt LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.1.1.1.4 4 / 4
186 Avfallsplaner for 200 havner skal være godkjent KLD Tildelingsbrev kap. 3.2.1.5.1 4 / 4
187 Gebyrfinansierte tilsyn - resultatmål 500 000kr KLD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.7.1 1 / 1
188 Antall havner KLD Tildelingsbrev kap. 7.3.5.3 16 / 16
189 Ekteskapssaker BLD Tildelingsbrev kap. 7.3.2.3 16 / 16
190 Boligsosiale problemstillinger i kommunene KMD Tildelingsbrev kap. 7.3.6.10.1 16 / 16
191 Klagesaksbehandling – 80 % av klagene Fylkesmannen mottar på vergemålsområdet skal være behandlet innen 70 dager JD Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.5 16 / 16
192 Alle vergeregnskap i sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning skal være kontrollert innen fristen JD Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.2.1 16 / 16
193 Andelen vergeregnskap som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 50 % JD Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.3.1 16 / 16
194 Andelen søknader om godtgjøring og søknader om fylkesmannens samtykke (bruk av kapital, salg av eiendom etc.) som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 30 % JD Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.4.1 16 / 16
195 Oppfølging etter vergeregnskaps-kontroll JD Tildelingsbrev kap. 7.3.4.1.1 16 / 16
196 Avfallsplaner for 130 havner skal være godkjent KLD Tildelingsbrev kap. 3.2.1.5.1.6 1 / 1
197 Avfallsplaner for 100 havner skal være godkjent KLD Tildelingsbrev kap. 3.2.1.5.1 2 / 2
198 Rapportering om byggesaker etter plan- og bygningsloven KMD Tildelingsbrev kap. 7.3.6.8.1 16 / 16
199 Saksbehandlingstid i antall uker for klager over kommunens vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven KMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.4.1 16 / 16
200 Saksbehandlingstid for klagesaker der det er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42 KMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.4.2 16 / 16
201 Saksbehandlingstid i antall uker for ekspropriasjonssaker på plan- og bygningsrettens område KMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.6.1 16 / 16
202 Saksbehandlingstid i antall uker for ekspropriasjonssaker (klageinstans) på plan- og bygningsrettens område KMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.6.2 16 / 16
203 Rapportering om plansaker etter plan- og bygningsloven KMD Tildelingsbrev kap. 7.3.6.9.1 16 / 16
204 Saksbehandlingstid i antall uker for klager over kommunens vedtak i klager over reguleringsplan HOD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.5.1 16 / 16
205 Gebyrfinansierte tilsyn - resultatmål 400 000kr KLD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.7.2 1 / 1
206 Gebyrfinansierte tilsyn - resultatmål 700 000kr KLD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.7.3 1 / 1
207 Gebyrfinansierte tilsyn - resultatmål 950 000kr KLD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.7.4 1 / 1
208 Gebyrfinansierte tilsyn - resultatmål 750 000kr KLD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.7.5 1 / 1
209 Gebyrfinansierte tilsyn - resultatmål 470 000kr KLD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.7.6 1 / 1
210 Gebyrfinansierte tilsyn - resultatmål 300 000kr KLD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.7.7 1 / 1
211 Gebyrfinansierte tilsyn - resultatmål 450 000kr KLD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.7.8 1 / 1
212 Etablering av overvåkingsprogram i vannregioner KLD Tildelingsbrev kap. 3.1.4.1.1.1 16 / 16
213 Antall nye pålegg eller gjennomførte tiltak og undersøkelser hjemlet i vannkraftkonsesjoner KLD Tildelingsbrev kap. 3.1.4.1.2.1 16 / 16
214 Antall igangsatte restaureringstiltak i myr og våtmark KLD Tildelingsbrev kap. 3.1.4.1.3.1 16 / 16
215 Antall gjennomførte verneplanprosesser innenfor skogvern KLD Tildelingsbrev kap. 3.1.4.2.1.1 16 / 16
216 Andel verneområder med behov for forvaltningsplan som har en godkjent forvaltningsplan KLD Tildelingsbrev kap. 3.1.4.2.2.1 16 / 16
217 Andel kartlagte og kvalitetsikrede kommunale brannøvingslokaliteter KLD Tildelingsbrev kap. 3.1.4.3.1.1 16 / 16
218 Andel kvalitetsikrede grunnforurensningslokaliteter KLD Tildelingsbrev kap. 3.1.4.3.2.1 16 / 16
219 Minst ett tilsyn i henhold til tillatelser og pålegg gjennomført i Puddefjorden KLD Tildelingsbrev kap. 3.1.4.3.3.1 1 / 1
220 Minst ett tilsyn i henhold til tillatelser og pålegg gjennomført i Sandefjordsfjorden KLD Tildelingsbrev kap. 3.1.4.3.3.2 1 / 1
221 Minst ett tilsyn i henhold til tillatelser og pålegg gjennomført i Listerfjordene KLD Tildelingsbrev kap. 3.1.4.3.3.3 1 / 1
222 Ferdigbehandlete søknader om oppryddingstiltak i Hammerfest KLD Tildelingsbrev kap. 3.1.4.3.4.1 1 / 1
223 Ferdigbehandlete søknader om oppryddingstiltak i Ålesund KLD Tildelingsbrev kap. 3.1.4.3.4.2 1 / 1
224 Ferdigbehandlete søknader om oppryddingstiltak i Horten KLD Tildelingsbrev kap. 3.1.4.3.4.3 1 / 1
225 Gjenstående prioriterte skipsverftslokaliteter KLD Tildelingsbrev kap. 3.1.4.3.5.1 13 / 13
226 Andel kommuner som tilfredsstiller statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging KLD Tildelingsbrev kap. 3.2.1.3.1.1 16 / 16
227 Mottatt bistand til klima- og energiplanlegging KLD Tildelingsbrev kap. 3.2.1.3.1.2 16 / 16
228 Antall kommuner som gir dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens HOD Tildelingsbrev kap. 3.1.3.1.1.2 16 / 16
229 Flere kvalifiserte årsverk arbeider innen habilitering og rehabilitering i kommunene HOD Tildelingsbrev kap. 3.1.3.1.2.2 16 / 16
230 HR KMD Årsrapport kap. 2.3 16 / 16