Logo

Tallbehandler for årsrapporten

Sammenstilling - 2019 - Publiserte tabeller


Id

Navn

Dep/Dir

Dokumentreferanse

Progresjon
2 Tilsyn og veiledning med kommunenes etterlevelse av kommunal beredskapsplikt JD/DSB Tildelingsbrev kap. 3.1.1.2.1.1 10 / 10
3 Opplæringstiltak for NAV ASD Tildelingsbrev kap. 3.1.2.1.1.1 10 / 10
7 Samordning av statlige innsigelser KMD/PLAN Tildelingsbrev kap. 7.3.6.6.1 10 / 10
18 Ressursrapportering KMD Årsrapport kap. 3.4 10 / 10
19 Saksbehandlingstid - Avslutning av klagesaker: minst 90% innen 3 måneder ASD / HOD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3.3 10 / 10
20 Saksbehandlingstid - Vedtak om bruk av tvang og makt: minst 90% innen 3 måneder HOD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3.4 10 / 10
27 Kommunalrettslig lovlighetskontroll etter klage og eget initiativ KMD/KOMM Tildelingsbrev kap. 7.3.6.4.1 10 / 10
29 Mekling i planprosesser med uløste innsigelser KMD/PLAN Tildelingsbrev kap. 3.1.1.1.4.1 10 / 10
32 Budsjettavvik KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 10 / 10
33 Driftsutgifter og lønn KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 10 / 10
34 Husleie KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 10 / 10
35 Journalposter KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 10 / 10
37 Regnskapstall sortert på poster KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 10 / 10
44 Forvaltningskontroller av kommunene LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.2 10 / 10
55 Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 70 dager JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.1 10 / 10
57 Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 20 dager JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.2 10 / 10
58 Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 45 dager JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.3 10 / 10
59 Klagebehandling - Barnehage (barnehageloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 10 / 10
60 Klagebehandling - Frittstående grunnskoler (friskoleloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 10 / 10
61 Klagebehandling - Frittstående videregående skoler (friskoleloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 10 / 10
96 Rettshjelp JD/SRF Tildelingsbrev kap. 7.3.4.2.1 10 / 10
115 Kartsamarbeid og arealressurskart LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.2 10 / 10
117 Forvaltningskontroller av kommunene, 20% LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.2 10 / 10
119 Kontroll av foretak - husdyrkonsesjon LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 10 / 10
123 Turnover KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 10 / 10
126 Sykefravær KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 10 / 10
127 Likestilling KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 10 / 10
130 Andel av kommunene som har lagt planer for å møte fremtidens utfordringer HOD Tildelingsbrev kap. 3.1.3.1.1.1 10 / 10
145 Systematisk og langsiktig folkehelsearbeid HOD Tildelingsbrev kap. 3.1.3.3.1.1 10 / 10
147 Vektlagt utjevning av sosiale helseforskjeller HOD Tildelingsbrev kap. 3.1.3.3.2.1 10 / 10
165 Stedlige tilsyn etter kap. 9 HOD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.1.1 4 / 4
166 Aktivitetsvolum av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester HOD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.4 10 / 10
167 Aktivitetsvolum av tilsyn med spesialisthelsetjenesten HOD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.5 10 / 10
168 Aktivitetsvolum av tilsyn med sosiale tjenester ASD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.6 10 / 10
169 Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 5 måneder eller mindre (Sosial) ASD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3.2 10 / 10
170 Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 6 måneder eller mindre (Helse/omsorg) HOD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3.1 10 / 10
171 Klagebehandling - Grunnskolen (opplæringsloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 10 / 10
172 Klagebehandling - Vidaregående skoler (opplæringsloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 10 / 10
178 Kontroll av siidaandeler LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 10 / 10
180 Årsverk mm LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.1 10 / 10
181 Tiltak og virkemiddelbruk for bedre skogsveinett LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.6.1.2.2 10 / 10
182 Risikobaserte kontroller i forvaltningen av tilskudd og erstatninger LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 10 / 10
183 Kontroll av foretak - tidligpensjonsordningen LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 10 / 10
184 Reindriftens arealressurser er ivaretatt i alle planprosesser LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.6.2.4.1 3 / 3
189 Ekteskapssaker BFD Tildelingsbrev kap. 7.3.2.3 10 / 10
190 Boligsosiale problemstillinger i kommunene KMD Tildelingsbrev kap. 7.3.6.9.1 10 / 10
191 Klagesaksbehandling – 80 % av klagene Fylkesmannen mottar på vergemålsområdet skal være behandlet innen 60 dager JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.4 10 / 10
192 Alle vergeregnskap i sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning skal være kontrollert innen fristen JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.2.1 10 / 10
193 Andelen vergeregnskap som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 65 % JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.3.1 10 / 10
194 Andelen søknader om godtgjøring og søknader om fylkesmannens samtykke (bruk av kapital, salg av eiendom etc.) som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 40 % JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.4.1 10 / 10
195 Antall kontrollerte vergeregnskap og antall kontrollert på bakgrunn av egne risikovurderinger JD/SRF Tildelingsbrev kap. 7.3.4.1.1 10 / 10
214 Antall igangsatte restaureringstiltak i myr og våtmark KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 3.1.4.1.1.1 10 / 10
227 Mottatt bistand til klima- og energiplanlegging KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 3.2.1.3.2.1 10 / 10
230 HR KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 10 / 10
231 Gjennomførte øvelser med kriseorganisasjonen i kommunene JD/DSB Tildelingsbrev kap. 3.1.1.2.3.1 10 / 10
232 Tilsyn med kommunenes oppfølging av krisesenterloven BFD Tildelingsbrev kap. 7.3.2.1 10 / 10
233 Kompetanseutvikling i barnehage - barnehagebasert tiltak UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.8 10 / 10
234 Kompetanseutvikling i barnehage - andre tiltak UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.8 10 / 10
235 Rapportering av tilsyn - barnehage og opplæringsområdet UDIR Tildelingsbrev kap. 3.3.3.1.10.1 10 / 10
236 Rapportering av funn fra tilsyn - barnehage og opplæringsområdet UDIR Tildelingsbrev kap. 3.3.3.1.10.1 10 / 10
237 Tilsyn med familievernkontorene BFD Tildelingsbrev kap. 7.3.2.7 10 / 10
238 Antall kommuner som gir dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens HOD Tildelingsbrev kap. 3.1.3.1.2.1 10 / 10
239 Reduksjon i omdisponering av dyrka jord LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.6.2.5.1 10 / 10
240 Kontroll av foretak som følge av mulige feilopplysninger LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 10 / 10
241 Antall kommuner i ROBEK KMD/KOMM Tildelingsbrev kap. 3.1.5.1.1.1 10 / 10
242 Kvalitet i KOSTRA-data KMD/KOMM Tildelingsbrev kap. 3.1.5.1.2.1 10 / 10
243 Årsverk KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 10 / 10
244 Saksbehandlingstid - klager på tvang i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre: minst 90% innen 1 måned BFD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3.6 6 / 6
245 Revisjon av regionale overvåkingsprogram KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 3.1.4.1.2.1 10 / 10
246 Varsel om reviderte tillatelser med å oppfylle rensekrav for avløpsanlegg KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 3.1.4.3.1.1 10 / 10
247 Antall havner som har fått godkjent avfallsplan KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 3.1.4.4.1 8 / 8
248 Andel kommuner som har ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp i sin klima- og energiplanlegging KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 3.2.1.3.1.1 10 / 10
249 Andel kommuner som har gjennomført tiltak for reduksjon av klimagassutslipp KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 3.2.1.3.1.2 10 / 10
250 Status på utvalgte naturtyper (UN) KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 7.3.5.5 10 / 10
251 Status på sektormyndigheten hjemlet i vassdragsreguleringskonsesjoner KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 7.3.5.6 10 / 10
252 Fremmede organismer KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 7.3.5.3 10 / 10
253 Rapportering om plansaker etter plan- og bygningsloven KMD/PLAN Tildelingsbrev kap. 7.3.6.8.1 10 / 10
254 Saksbehandlingstid i antall uker for klager over kommunens vedtak i klager over reguleringsplan KMD/PLAN Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.3.1 10 / 10
255 Tilskudd til veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.4 10 / 10
256 Rapportering om byggesaker etter plan- og bygningsloven KMD Tildelingsbrev kap. 7.3.6.7.1 10 / 10
257 Saksbehandlingstid i antall uker for klager over kommunens vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven KMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.2.1 10 / 10
258 Saksbehandlingstid for klagesaker der det er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42 KMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.2.2 10 / 10
259 Saksbehandlingstid i antall uker for ekspropriasjonssaker på plan- og bygningsrettens område KMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.4.1 10 / 10
260 Saksbehandlingstid i antall uker for ekspropriasjonssaker (klageinstans) på plan- og bygningsrettens område KMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.4.2 10 / 10