Logo

Tallbehandler for årsrapporten

Sammenstilling - 2020 - Publiserte tabeller


Id

Navn

Dep/Dir

Dokumentreferanse

Progresjon
2 Tilsyn og veiledning med kommunenes etterlevelse av kommunal beredskapsplikt JD/DSB Tildelingsbrev kap. 3.1.1.2.1.1 0 / 10
3 Opplæringstiltak for NAV ASD Tildelingsbrev kap. 3.1.2.1.1.1 0 / 10
18 Ressursrapportering KMD/STAT Årsrapport kap. 3.4 0 / 10
19 Saksbehandlingstid - Avslutning av klagesaker: minst 90% innen 3 måneder ASD/HOD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3.3 0 / 10
20 Saksbehandlingstid - Vedtak om bruk av tvang og makt: minst 90% innen 3 måneder HOD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3.4 0 / 10
27 Kommunalrettslig lovlighetskontroll etter klage og eget initiativ KMD/KOMM Tildelingsbrev kap. 7.3.6.3.1 0 / 10
32 Budsjettavvik KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
33 Driftsutgifter og lønn KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
34 Husleie KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
35 Journalposter KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
37 Regnskapstall sortert på poster KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
44 Forvaltningskontroller av kommunene LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.2 0 / 10
55 Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 70 dager JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.1 0 / 10
57 Saksbehandlingstid - Fylkesmannens samtykke til bruk av kapital – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 20 dager JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.2 0 / 3
58 Saksbehandlingstid - Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 45 dager JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.3 0 / 4
59 Klagebehandling - Barnehage (barnehageloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 0 / 10
60 Klagebehandling - Frittstående grunnskoler (friskoleloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 0 / 10
61 Klagebehandling - Frittstående videregående skoler (friskoleloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 0 / 10
96 Rettshjelp JD/SRF Tildelingsbrev kap. 7.3.4.2.1 0 / 10
115 Kartsamarbeid og arealressurskart LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.2 0 / 10
117 Forvaltningskontroller av kommunene, 20% LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.2 0 / 10
119 Kontroll av foretak - husdyrkonsesjon LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 0 / 10
126 Sykefravær KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
127 Likestilling KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
145 Systematisk og langsiktig folkehelsearbeid HOD Tildelingsbrev kap. 3.1.3.2.1.1 0 / 10
166 Aktivitetsvolum av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester HOD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.4 0 / 10
167 Aktivitetsvolum av tilsyn med spesialisthelsetjenesten HOD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.5 0 / 10
168 Aktivitetsvolum av tilsyn med sosiale tjenester ASD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.6 0 / 10
169 Saksbehandlingstid for tilsynssaker: 5 måneder eller mindre (Sosial) ASD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3.2 0 / 10
170 Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 6 måneder eller mindre (Helse/omsorg) HOD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3.1 0 / 10
171 Klagebehandling - Grunnskolen (opplæringsloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 0 / 10
172 Klagebehandling - Vidaregående skoler (opplæringsloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 0 / 10
180 Årsverk mm LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.1 0 / 10
181 Tiltak og virkemiddelbruk for bedre skogsveinett LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.6.1.2.2 0 / 10
182 Risikobaserte kontroller i forvaltningen av tilskudd og erstatninger LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 0 / 10
183 Kontroll av foretak - tidligpensjonsordningen LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 0 / 10
184 Reindriftens arealressurser er ivaretatt i alle planprosesser LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.1.1.10.1 0 / 3
189 Ekteskapssaker BFD Tildelingsbrev kap. 7.3.2.3 0 / 10
190 Boligsosiale problemstillinger i kommunene KMD Tildelingsbrev kap. 7.3.10.5.1 0 / 10
191 Klagesaksbehandling – 80 % av klagene Fylkesmannen mottar på vergemålsområdet skal være behandlet innen 60 dager JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.4 0 / 10
192 Alle vergeregnskap i sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning skal være kontrollert innen fristen JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.2.1 0 / 10
193 Andelen vergeregnskap som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 75 % JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.3.1 0 / 10
194 Andelen søknader om godtgjøring og søknader om fylkesmannens samtykke (bruk av kapital, salg av eiendom etc.) som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 60 % JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.3.2 0 / 10
195 Antall kontrollerte vergeregnskap og antall kontrollert på bakgrunn av egne risikovurderinger JD/SRF Tildelingsbrev kap. 7.3.4.1.1 0 / 10
214 Antall igangsatte restaureringstiltak i myr og våtmark KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 3.1.4.1.2.1 0 / 10
230 HR KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
231 Gjennomførte øvelser med kriseorganisasjonen i kommunene JD/DSB Tildelingsbrev kap. 3.1.1.2.3.1 0 / 10
240 Kontroll av foretak som følge av mulige feilopplysninger LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 0 / 10
243 Årsverk KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
244 Saksbehandlingstid - klager på tvang i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre: minst 90% innen 1 måned BFD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3.6 0 / 10
253 Rapportering om plansaker etter plan- og bygningsloven KMD/PLAN Tildelingsbrev kap. 7.3.6.7.1 0 / 10
256 Rapportering om byggesaker etter plan- og bygningsloven KMD/BYGG Tildelingsbrev kap. 7.3.6.7.1 0 / 10
257 Saksbehandlingstid i antall uker for klager over kommunens vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven KMD/BYGG Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.2.1 0 / 10
258 Saksbehandlingstid for klagesaker der det er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42 KMD/BYGG Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.2.2 0 / 10
259 Saksbehandlingstid i antall uker for ekspropriasjonssaker på plan- og bygningsrettens område KMD/BYGG Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.3.1 0 / 10
260 Saksbehandlingstid i antall uker for ekspropriasjonssaker (klageinstans) på plan- og bygningsrettens område KMD/BYGG Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.3.2 0 / 10
261 Kompetanseutvikling i skole - fordeling av midler til UH-institusjoner UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.6 0 / 10
262 Kompetanseutvikling i skole - fordeling av midler til skoleeiere UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.6 0 / 10
263 Kompetanseutvikling i skole - deltakelse og gjennomføring UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.6 0 / 10
264 Kompetanseutvikling i barnehage - kompetansetiltak (hovedtildeling) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.6 0 / 10
265 Tilsyn med familievernkontorene BFD Tildelingsbrev kap. 7.3.2.7 0 / 10
266 Kompetanseutvikling i barnehage - fordeling av midler til UH-institusjoner UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.6 0 / 10
267 Kompetanseutvikling i barnehage - fordeling av midler til barnehageeiere UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.6 0 / 10
268 Kompetanseutvikling i barnehage - deltakelse og gjennomføring av barnehagebasert kompetansetiltak UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.6 0 / 10
269 Kompetanseutvikling i barnehage - fordeling av midler til andre kompetansetiltak UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.6 0 / 10
270 Kompetanseutvikling i barnehage - deltakelse på andre kompetansetiltak UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.6 0 / 10
271 Rapportering av tilsyn - barnehage og opplæringsområdet UDIR Tildelingsbrev kap. 3.3.3.1.2.1 0 / 10
272 Rapportering av funn fra tilsyn - barnehage og opplæringsområdet UDIR Tildelingsbrev kap. 3.3.3.1.2.1 0 / 10
273 Tilsyn med kommunenes oppfølging av krisesenterloven BFD Tildelingsbrev kap. 7.3.2.1 0 / 10
274 Samordning av statlige innsigelser KMD/PLAN Tildelingsbrev kap. 7.3.6.5.1 0 / 10
275 Verneområder med forvaltningsplan KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 3.1.4.3.2.1 0 / 10
276 Virksomheter omfattet i avfalls-BREF KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.4.1 0 / 10
277 Fremmede organismer KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 7.3.5.3 0 / 10
278 Truede arter og naturtyper KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 7.3.5.4 0 / 10
279 Antall kommuner i ROBEK KMD/KOMM Tildelingsbrev kap. 3.1.5.1.1 0 / 10
280 Kvalitet i KOSTRA-data KMD/KOMM Tildelingsbrev kap. 3.1.5.1.2.1 0 / 10
281 Brudd på bestemmelsene i reindriftsloven LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.4.1 0 / 3
282 Kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.7 0 / 10
283 Utveksling av informasjon i saker om dyrevelferd LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.6 0 / 10
284 Reduksjon i omdisponering av dyrka jord LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.1.1.9.2 0 / 10
285 Turnover KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10