Logo

Tallbehandler for årsrapporten

Sammenstilling - 2021 - Publiserte tabeller


Id

Navn

Dep/Dir

Dokumentreferanse

Progresjon
3 Opplæringstiltak for NAV ASD Tildelingsbrev kap. 3.1.2.1.1.1 0 / 10
18 Ressursrapportering KMD/STAT Årsrapport kap. 3.4 0 / 10
19 Saksbehandlingstid - Avslutning av klagesaker: minst 90% innen 3 måneder ASD/HOD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.2.3 1 / 10
20 Saksbehandlingstid - Vedtak om bruk av tvang og makt: minst 90% innen 3 måneder HOD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.2.4 1 / 10
27 Kommunalrettslig lovlighetskontroll etter klage og eget initiativ KMD/KOMM Tildelingsbrev kap. 7.3.6.2.1 0 / 10
32 Budsjettavvik KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 1 / 10
34 Husleie KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
35 Journalposter KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
37 Regnskapstall sortert på poster KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
44 Kontroll med kommunenes tilskuddsforvaltning LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.2 1 / 10
55 Saksbehandlingstid - Opprett vergemål – 80 % av vedtakene skal være fattet innen 70 dager JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.1 1 / 10
59 Klagebehandling - Barnehage (barnehageloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 1 / 10
60 Klagebehandling - Frittstående grunnskoler (friskoleloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 1 / 10
61 Klagebehandling - Frittstående videregående skoler (friskoleloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 1 / 10
96 Rettshjelp JD/SRF Tildelingsbrev kap. 7.3.4.2.1 0 / 10
117 Forvaltningskontroller av kommunene, 20% LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.2 1 / 10
119 Kontroll av foretak - husdyrkonsesjon LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 1 / 10
126 Sykefravær KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
127 Likestilling KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
166 Aktivitetsvolum av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester HOD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.3 0 / 10
167 Aktivitetsvolum av tilsyn med spesialisthelsetjenesten HOD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.4 0 / 10
168 Aktivitetsvolum av tilsyn med sosiale tjenester ASD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.5 0 / 10
169 Saksbehandlingstid for tilsynssaker: 5 måneder eller mindre (Sosial) ASD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.2.2 1 / 10
170 Median saksbehandlingstid for tilsynssaker: 6 måneder eller mindre (Helse/omsorg) HOD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.2.1 2 / 10
171 Klagebehandling - Grunnskolen (opplæringsloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 1 / 10
172 Klagebehandling - Vidaregående skoler (opplæringsloven med forskrifter) UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.4 1 / 10
180 Årsverk mm LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.1 0 / 10
183 Kontroll av foretak - tidligpensjonsordningen LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 0 / 10
184 Reindriftens arealressurser er ivaretatt i alle planprosesser LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.1.1.10.1 0 / 3
189 Ekteskapssaker BFD Tildelingsbrev kap. 7.3.2.3 0 / 10
191 Klagesaksbehandling – 80 % av klagene Statsforvalteren mottar på vergemålsområdet skal være behandlet innen 60 dager JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.2 1 / 10
192 Alle vergeregnskap i sentralt uttrekk fra Statens sivilrettsforvaltning skal være kontrollert innen fristen JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.2.1 1 / 10
193 Andelen vergeregnskap som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 75 % JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.3.1 0 / 5
194 Andelen søknader om godtgjøring og søknader om Statsforvalterens samtykke (bruk av kapital, salg av eiendom etc.) som leveres digitalt via Altinn, skal være minst 75 % JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.3.2 0 / 10
195 Antall kontrollerte vergeregnskap og antall kontrollert på bakgrunn av egne risikovurderinger og på antall vergemål som det er ført tilsyn med i 2021 utover regnskapskontroll JD/SRF Tildelingsbrev kap. 7.3.4.1.1 0 / 10
231 Gjennomførte øvelser med kriseorganisasjonen i kommunene JD/DSB Tildelingsbrev kap. 3.1.1.2.3.1 1 / 10
240 Kontroller som følge av mulige feilopplysninger LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 1 / 10
243 Årsverk KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
244 Saksbehandlingstid - klager på tvang i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre: minst 90% innen 1 måned BFD/Nestor Tildelingsbrev kap. 3.3.1.3.2.6 2 / 10
253 Rapportering om plansaker etter plan- og bygningsloven KMD/PLAN Tildelingsbrev kap. 7.3.6.5.1 0 / 10
256 Rapportering om byggesaker etter plan- og bygningsloven KMD/BYGG Tildelingsbrev kap. 7.3.6.4.1 0 / 10
257 Saksbehandlingstid i antall uker for klager over kommunens vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven KMD/BYGG Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.2.1 1 / 10
258 Saksbehandlingstid for klagesaker der det er gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven § 42 KMD/BYGG Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.2.2 1 / 10
259 Saksbehandlingstid i antall uker for ekspropriasjonssaker på plan- og bygningsrettens område KMD/BYGG Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.3.1 1 / 10
260 Saksbehandlingstid i antall uker for ekspropriasjonssaker (klageinstans) på plan- og bygningsrettens område KMD/BYGG Tildelingsbrev kap. 3.3.1.1.3.2 1 / 10
270 Kompetanseutvikling i barnehage - deltakelse på andre kompetansetiltak UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.6 0 / 10
274 Samordning av statlige innsigelser KMD/PLAN Tildelingsbrev kap. 7.3.6.3.1 0 / 10
277 Fremmede organismer KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 7.3.5.3 0 / 10
278 Truede arter og naturtyper KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 7.3.5.4 0 / 10
282 Kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.5 0 / 10
283 Utveksling av informasjon om dyrevelferd LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.4 1 / 10
285 Turnover KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
287 HR - fordelt på kjønn KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
288 Kompetanseutvikling i barnehage - fordeling av midler til andre kompetansetiltak UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.6 0 / 10
289 Rapportering av tilsyn - barnehage og opplæringsområdet UDIR Tildelingsbrev kap. 3.3.3.1.2.1 0 / 10
290 Rapportering av funn fra tilsyn - barnehage og opplæringsområdet UDIR Tildelingsbrev kap. 3.3.3.1.2.1 0 / 10
291 Tilsyn med familievernkontorene BFD Tildelingsbrev kap. 7.3.2.7 1 / 10
292 Tilsyn med kommunenes oppfølging av krisesenterloven BFD Tildelingsbrev kap. 7.3.2.1 0 / 10
293 Redusert forekomst av fremmede treslag i verneområder  KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 3.1.4.3.2.2 0 / 10
294 Forurensning - avløp, tettbebyggelser omfattet av kap. 14 KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 3.1.4.4.1.1 0 / 10
295 Forurensning - avløp, tettbebyggelser omfattet av kap. 13 KLD/MILJØ Tildelingsbrev kap. 3.1.4.4.1.1 0 / 10
297 Antall kommuner i ROBEK (1) KMD/KOMM Tildelingsbrev kap. 3.1.5.1.1.1 0 / 5
298 Antall kommuner i ROBEK (2) KMD/KOMM Tildelingsbrev kap. 3.1.5.1.1.2 0 / 5
299 Kvalitet i KOSTRA-data KMD/KOMM Tildelingsbrev kap. 3.1.5.1.2.1 0 / 10
300 Reduksjon i omdisponering av dyrka jord LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.1.1.9.1 0 / 10
301 Foryngelse etter hogst (opplæring) LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.6.1.2.1 2 / 10
302 Foryngelse etter hogst (gjennomføring) LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.6.1.2.1 2 / 10
303 Økonomiske virkemidler i skogbruket (forvaltning) LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.6.1.2.2 0 / 10
304 Økonomiske virkemidler i skogbruket (resultat) LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.6.1.2.2 0 / 10
305 Økonomiske virkemidler i skogbruket (gjennomføring) LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.6.1.2.2 0 / 10
306 Virkemidler på miljøområdet (vurdering) LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.6.2.1.1 0 / 10
307 Virkemidler på miljøområdet (andel) LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.6.2.1.1 0 / 10
308 Innholdet i miljøvirkemidlene (andel) LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.6.2.1.2 0 / 10
309 Innholdet i miljøvirkemidlene (vurdering) LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.6.2.1.2 0 / 10
310 Vannforvaltningsplaner LMD Tildelingsbrev kap. 3.1.6.2.1.3 0 / 10
311 Internkontroll for tilskuddsforvaltningen LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.1.1 1 / 10
312 Brudd på bestemmelsene i reindriftsloven LMD Tildelingsbrev kap. 3.3.1.2.4.1 0 / 3
313 Saker etter jord- og konsesjonslov - vedtak LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.12 1 / 10
314 Saker etter jord- og konsesjonslov - utfall av søknaden/saken LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.12 1 / 10
315 Saker etter jord- og konsesjonslov - omdisponering LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.12 1 / 10
316 Saker etter jord- og konsesjonslov - driftsenhet LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.12 1 / 10
317 Saker etter jord- og konsesjonslov - omgjøring LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.12 1 / 10
318 Saker etter jord- og konsesjonslov - kontrollhjemmel LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.12 1 / 10
319 Kartsamarbeid og arealressurskart LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.2 1 / 10
320 Avkorting ved feilopplysninger LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.10 0 / 10
321 Nasjonalt restanseprosjekt NRP HOD/Nestor Tildelingsbrev kap. 7.3.3.9 0 / 9
322 Driftsutgifter og lønn KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
323 HR - fordelt på alder/foreldrepermisjon KMD/STAT Årsrapport kap. 2.3 0 / 10
324 Stadfestelse av fremtidsfullmakter - 80 % av fremtidsfullmaktene som stadfestes, skal være behandlet innen 30 dager JD/SRF Tildelingsbrev kap. 3.3.2.1.1.3 1 / 10
325 Gevinstrealisering: Ressursbruk og kvalitet på oppgaver knyttet til informasjon og veiledning, klagesaksbehandling og tilsyn UDIR Tildelingsbrev kap. 7.3.8.9 0 / 7
326 Rutineutveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen LMD Tildelingsbrev kap. 7.3.9.4 1 / 10